IPM

Het doel van Integrated Pest management (IPM) is een duurzame aanpak van dierplagen. Met de toepassing van IPM wordt gestreefd  om door middel van het afwegen van alle beschikbare technieken en alternatieven duurzaam beleid te ontwikkelen ter voorkoming en/of bestrijding van plaagdieren. B4PB zal in overleg en samenwerking met de opdrachtgever, een zo economisch verantwoorde wijze kiezen om het doel te behalen: het omlaag brengen van de populatie plaagdieren.

Indien gebruik van biociden toch noodzakelijk is, dan moeten het gebruik van de biociden en de risico’s voor de niet-doelwit organismen en mensen worden geminimaliseerd. Dat betekent bijvoorbeeld:

  • Een verantwoord gebruik op plekken waar niet-doelwit soorten voorkomen en toegang hebben tot biociden;
  • een verantwoord gebruik op plekken waar niet-doelwit soorten voorkomen  die vergiftigd kunnen worden door het eten van vergiftigde doelwit soorten.

IPM dwingt de plaagdierbeheerser om in het kader van monitoring de aandacht te vestigen op oorzaak en bron van de plaagdierbesmetting.  Het kan voorkomen dat er sprake is van terrein overschrijdende overlast, waarbij de bron of oorzaak zich niet bij de opdrachtgever bevindt, maar in of op aangrenzende percelen of gebouwen. IPM vraagt in dergelijk geval een gecoördineerde aanpak, eventueel met de gebruikers/ eigenaren van deze aangrenzende percelen of gebouwen. De professional van B4PB kan adviseren in een plan van aanpak of een rol spelen bij het uitvoeren van de te nemen maatregelen.